Saturday, 03/12/2022
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế làm việc năm học 2018-2019 của Trường MN Bản Nguyen

QUY CHẾ

Làm việc trường mầm non Bản Nguyên năm học 2018-2019

 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trường MN Bản Nguyên là cơ quan chuyên môn, giúp UBND Xã Bản Nguyên thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của chính phủ. Đồng thời trường MN chịu sự quản lý của Phòng GD&ĐT Huyện Lâm Thao về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo

Điều 2: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo chỉ đạo và điều hành mọi công việc. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện chế độ thủ trưởng trong điều hành, quản lý công việc

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Quy định giờ làm việc

- Mùa hè:

+ Sáng: 6 giờ 45 phút - 11giờ

+ Chiều: 13h45 phút - 17 giờ

- Mùa đông:

+ Sáng: 7 giờ 15 phút - 11 giờ 30 phút

+ Chiều: 13 giờ 30 phút - 16 giờ 45 phút

Các cán bộ giáo viên làm việc theo đúng lịch trực được phân công. Các công việc khác tự bố trí sắp xếp.

Điều 4: Quy định các cuộc họp hàng tháng:

- Họp chi bộ: Vào ngày mùng 6 hàng tháng (nếu ngày mùng 6 là ngày chủ nhật hoặc ngày Quốc khánh thì tổ chức họp trước hoặc sau đó 1 ngày)

- Họp HĐSP: 01 buổi/tháng vào thứ 7 tuần đầu tháng

- Sinh hoạt chuyên môn: 01 lần/tháng. Nội dung do Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn hoặc tổ trưởng chuyên môn chủ trì. Các nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực như tổ chức chuyên đề, hội thảo bàn về vấn đề nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ, thống nhất tiến trình nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế trong giảng dạy; thảo luận cách là đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng, lên danh mục làm đồ dùng dạy học trong tháng, cách đánh giá tổng kết chủ đề; xếp loại thi đua các thành viên trong tổ.

- Các tổ chức đoàn thể căn cứ tình hình thực tiễn công việc, thời điểm đề xuất lịch họp hoặc hội ý để BGD sắp xếp lịch cho phù hợp.

- Các CB, GV nghỉ họp, nghỉ dạy phải được sự đồng ý của BGH, phải có giấy phép và ghi chép các nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn đầy đủ vào sổ họp.

Điều 5: Đối với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó, giáo viên

1. Đối với hiệu trưởng

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tạo luật giáo dục, Điều lệ trường MN, chịu trách nhiệm trong việc giúp UBND Xã Bản Nguyên quản lý nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục MN của xã. Quản lý chỉ đạo trược tiếp các tập thể cá nhân trong trường về mọi hoạt động giáo dục và phát triển sự nghiệp giáo dục MN trên địa bàn xã

2. Đối với phó hiệu trưởng:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công. Cùng với hiệu trưởng điều hành công việc khi được hiệu trưởng ủy quyền.

3. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 1 giáo viên theo quy định tại Luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

Chịu trách nhiệm trước CBQL về nhiệm vụ được phân công.

Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

Đánh giá xếp loại hồ sơ ít nhất 1/3 số giáo viên trong tổ/1 tháng. Dự giờ đánh giá chuyên môn giáo viên ít nhất 2 hoạt động của giáo viên/tháng.

Tham mưu với CBQL để thực hiện kế hoạch, mục tiêu của tổ.

4. Đối với tổ phó chuyên môn

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của 1 giáo viên theo quy định tại Luật giáo dục và Điều lệ trường MN.

Chịu trách nhiệm trước CBQL và phối hợp với tổ chuyên môn xây dựng các chuyên đề, dự giờ đánh giá chuyên môn giáo viên ít nhất 3 hoạt động/GV/năm học.

Tham mưu với CBQL và phối hợp tổ trưởng chuyên môn xây dựng các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn.

Hoàn thành mọi công việc được tổ trưởng ủy nhiệm.

5. Đối với giáo viên và nhân viên:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Gíao dục, Điều lệ trường MN và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng về những việc được lãnh đạo phân công. Được thay mặt nhà trường làm việc với phụ huynh học sinh khi được lãnh đạo phân công ủy quyền và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao.

6. Đối với học sinh

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật giáo dục, điều lệ trường MN.

Điều 6: Đối với tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

1. Đối với tổ chuyên môn:

1.1. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

1.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học sát với thực tế. Quản lý hướng dẫn xây dựng kế hoạch của tổ viên và thực hiện giáo dục theo phân phối chương trình đúng quy định.

1.3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ kế hoạch. Tổ chuyên môn sịnh hoạt 2 lần/tháng; Phân công giáo viên sinh ohạt chuyen đề theo kế hoạch chuyên môn.

1.4. Đánh giá xếp loại và tổng hợp kết quả của tổ viên theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT ; (Kiểm tra hiệu quả của các thành viên trong tổ).Hàng tháng có trách nhiệm tổng hợp đánh giá xếp loại chuyên môn cho thành viên trong tổ. Tổ chức đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

1.5. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật của giáo viên.

2. Đối với tổ văn phòng và nhân viên nuôi dưỡng.

2.1. Nhân viên nuôi dưỡng

Thực hiện chế biến các món ăn theo quy định đảm bảo VSATTP, thường xuyên vệ sinh đồ dùng dụng cụ chế biến sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, có đủ trang phục theo quy định, đảm bảo đúng giờ, thực hiệ chế độ dinh dưỡng công bằng cho trẻ.

2.2. Kế toán

Thực hiện nghiêm túc luật tài chính. Thanh quyết toán theo chế độ nhà nước duyệt kịp thời, vào sổ kế toán hàng ngày, chứng từ rõ ràng, chính xác, giáo viên kí nhận ghi rõ họ tên.

Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính, mua sắm tài sản phải được duyệt kế hoạch của trường, làm thủ tục nhập kho, xuất kho theo đúng quy định

Chịu trách nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động tài chính.

2.3.Văn thư

Nhận công văn đến, đánh máy các văn bản, báo cáo, giúp BGH công tác thống kê, tổng hợp, phát công văn đi.

Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Lưu các công văn đi đến, ghi vào sổ theo dõi công văn.

Cùng thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Dọn vệ sinh, rửa ấm chén, đun nước, vệ sinh khu vực văn phòng thường xuyên sạch sẽ.

3. Đối với tổ chức công đoàn

3.1. Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng và năm học. Nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, tháng cùng BGH.

3.2. Xây dựng quy chế phối hợp với các tổ chức trong trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.3. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên, Động viên mọi người thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.4. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ cơ quan

3.5. Chỉ đạo thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra trường học. Thanh tra việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của mọi cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên...

3.6. Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc (Công đoàn ngành) và

báo cáo cho cấp ủy việc thực hiện kế hoạch.

3.7. Đánh giá phân loại các đoàn viên hàng kỳ và hàng năm

4. Đối với tổ chức Đoàn thanh niên

4.1. Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng, kỳ và cả năm. Kế hoạch từng đợt thi đua; sơ, tổng kết từng đợt thi đua; nộp báo cáo và họp giao ban hàng tuần, hàng tháng cùng ban giám hiệu.

4.2. Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về công tác Đoàn thanh niên trường học. Có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, phối hợp với ban giám hiệu đảm bảo an ninh trường học: PCCC, ATGT, bảo vệ môi trường, các hoạt động phong trào.

4.3. Phối hợp với BGH, hội phụ huynh và các tổ chức trong trường làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

4.4. Chuẩn bị các văn bản báo cáo thuộc ngành dọc (Xã đoàn, Huyện đoàn) và báo cáo cấp ủy hàng tháng theo yêu cầu.

4.5. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh hàng năm.

5. Bảo vệ, lao công

Đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24h, không để khách, học sinh ra vào, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

Khách vào làm việc với Hiệu trưởng phải thông qua bảo vệ và phải biết lý do mới cho vào gặp.

Chăm sóc đồ chơi ngoài trời, hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt và cảnh quan sư phạm.

Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra

Bảo vệ xe của giáo viên nếu mất phải bồi thường theo giá trị hiện tại

Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được phân công.

Điều 7: Những quy định về hành vi ngôn ngữ, ứng xử, trang phục

1. Hành vi ngôn ngữ, ứng xử:

Hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực trong giao tiếp cấp trên, với đồng nghiệp, với phụ huynh học sinh, với nhân dân và phải đáp ứng yêu cầu giáo viên đối với trẻ em

2. Trang phục

Trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, cấm không được mặc áo quá mỏng hoặc quá ngắn...; không được nhuộm tóc vàng, xanh , đỏ...Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ phù hợp với thời tiết. Vào ngày lễ, tổ chức mít tinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên mặc áo dài truyền tống hoặc váy công sở

3. Các hành vi bị cấm đối với cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

Cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

Cấm xuyên tạc nội dung giáo dục;

Cấm bỏ buỏi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

Cấm bớt xén khẩu phần ăn của trẻ; làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em

Cấm nhắn tin, trả lời bằng điện thoại di động khi đang thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Nếu có việc thực sự khẩn cấp thì phải ra ngoài nghe, gọi điện thoại.

Cấm sử dụng ma túy, tham gia các tệ nạn xã hội.

* Khen thưởng

Những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, không vi phạm quy chế chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu về số lượng, chất lượng được bình xét thi đua cuối kỳ, cuối năm học và được khen thưởng theo quy định.

* Kỷ luật

- Đối với CBQL

CBQL bị hạ thi đua, không xét thi đua hoặc bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm một trong các lỗi sau đây tùy theo mức độ vi phạm;

+ Thiếu hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định;

+ Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ do mình phụ trách;

+ Vi phạm quy định về đánh giá, xếp loại kết quả học tập của trẻ;

+ Vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và thẩm quyền tuyển sinh;

+ Vi phạm quy định về nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục;

+ Vi phạm về công tác phổ cập;

+ Nộp báo cáo không đúng thời gian quy định;

+ Không tham gia sinh hoạt chuyên môn theo quy định;

+ Trường có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn;

+ Không đảm bảo hoàn thiện mọi chứng từ đúng thời gian, chế độ theo quy định của các bộ phận.

- Đối với giáo viên

Giáo viên vi phạm các quy định trong Điều lệ trường MN  đều bị xử lý kỷ luật;

Qua thanh tra, kiểm tra nếu giáo viên không đạt yêu cầu, ngoài hình thức hạ hoặc xét thi đua, kéo dài thời gian nâng lương (đối với GV biên chế), không xét đề nghị tuyển dụng biên chế hoặc hợp đồng đóng bảo hiểm đối với giáo viên đang hợp đồng trường.

Giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn (thiếu bài soạn, hồ sơ sổ sách, bỏ dạy 1 tiết, bỏ đánh giá chủ đề, nhận xét cuối buổi học). Gian lận trong chế độ khẩu phần ăn của học sinh, quản lý trẻ không an toàn, để xảy ra tai nạn thương tích sẽ bị trường hợp nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngỳ 17/5/2011 của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật đối với công chức và nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tùy vào mức độ vi phạm để xem xét kỷ luật và đề nghị hình thức kỷ luật đối với giáo viên.

- Về chất lượng

Giáo viên không đạt chất lượng đăng ký đầu năm thì xếp loại thi đua không HTNV trong năm học và những giáo viên đó chưa có bằng đào tạo trên chuẩn không giải quyết cho đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ;

Giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục nhà trường lập tờ trình gửi về phòng GD&ĐT đề nghị chuyển công tác hoặc chuyển ngạch công chức.

Giáo viên vi phạm giờ công làm việc bị kỷ luật theo quy định.

Giáo viên không tham dự sinh hoạt chuyên đề khi được phân công, giáo viên chưa đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định sẽ không xét thi đua.

Giáo viên nghỉ ốm nhiều từ 15 ngày trở lên/năm không hoàn thành công việc được giao phó, không đảm bảo chất lượng không đủ sức khỏe công tác xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. (Những trường hợp có giấy ra vào viện không tính vì tính lương ăn bảo hiểm).

Cán bộ giáo viên tham gia các tệ nạn xã hội vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc

sinh con thứ ba, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch, hạ bậc lương, đến cách chức và buộc thôi việc theo quy định xử lý kỷ luật đối với công chức.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương và đạo đức và tự học sáng tạo” của cán bộ, giáo viên trong toàn trường.

Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ năm học của Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT và phòng giáo dục nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức theo năm học, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu để mọi thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quản lý tốt đội ngũ bằng các biện pháp hành chính kế hoạch, thi đua.

Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ sự giúp đỡ ủng hộ của  các đoàn thể ban ngành của địa phương, của các cá nhân và doanh nghiệp, sự đồng tình của các bậc phụ huynh học sinh, phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương.

Mọi CB-GV trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ được giao một cách năng động sáng tạo và phải có ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện đúng pháp lệnh công chức đảm bảo tính đảng, tính quần chúng, tính khoa học, tính thực tiễn.

Thực hiện chế độ thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu định kỳ, đột xuất.

          Quy chế này được nhà trường thống nhất thực hiện trong năm học 2018-2019.

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;

- Lưu hồ sơ.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Long

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 13